Stanovy Klubu přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství

I. Název, sídlo a zásady činnosti

Čl. 1

Název: Klub přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství občanské sdružení

Zkratka: KPFR a PC o.s.

Administrativní sídlo: Brno

A. Klub přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství, dále jen klub, je dobrovolnou, politicky nezávislou, společenskou organizací s působností na celém území České republiky.

B. Klub sdružuje všechny přátele ideí Velké Francouzské revoluce, myšlenek francouzských humanistů a osvícenců, a příznivců císaře Napoleona I. , a to bez rozdílu politické příslušnosti, vyznání nebo členství v jakékoli organizaci, která je v souladu se zákony ČR.

C. Klub je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

D. Klub vychází z deklarace práv člověka a občana, z myšlenek svobody, bratrství a rovnosti všech občanů, a usiluje o jejich naplnění.

II. Náplň činnosti klubu

Čl. 1

A. Studium historie a aspektů historických, politických, diplomatických a dalších, se zvláštním zřetelem na období od pádu Bastily do druhé abdikace císaře Napoleona I.

B. Informování všech členů o konání kulturních akcí spjatých s obdobím Francouzské revoluce a stavu historického poznání, vydávání tiskových materiálů přispívajících k popularizaci historie a demokratizaci v české republice.

C. Organizování a účast na mírových akcích na významných bojištích k uctění památky padlých. Spolupráce při reinstalaci nebo zřizování muzejních expozic.

D. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí s historickou a uměleckou tématikou.

E. O činnosti klubu, rozhodnutí rady a výročních schůzích budou členové informováni prostřednictvím neperiodických Informačních zpráv.

III. Členství v klubu

Čl. 1

A. Členskou základnu klubu tvoří individuální členové a čestní členové. Členem klubu se může stát každý občan České republiky i cizí státní příslušník, starší patnácti let, při čemž do osmnácti let je třeba souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Podmínkou pro vstup do klubu je souhlas se stanovami klubu a zaplacení zápisného.

Čl. 2

A. Patronem klubu a symbolickým čestným členem je statečný generál Valhubert, který podlehl zranění z bitvy u Slavkova 2. 12. 1805.

Čl. 3

A. Plnoprávným členem se stává uchazeč o členství po půlroční čekací době, ve které má stejná práva i povinnosti jako člen klubu. V této době může být vyloučen radou bez udání důvodu.

B. Členský poměr končí dnem doručení písemného oznámení o vystoupení z klubu, dnem usnesení členské schůze o vyloučení člena nebo úmrtím.

Čl. 4

Člen klubu může být vyloučen:

A. za nesplnění povinností určených ve stanovách

B. za spáchání úmyslného trestného činu nebo přečinu směřujícímu proti osobní svobodě, zdraví nebo majetku

C. za zvláště zavrženíhodné jednání

Čl. 5

A. O přijetí člena, který byl v minulosti vyloučen, rozhoduje výroční schůze.

IV. Práva a povinnosti členů

Čl. 1

A. Člen je povinen zaplatit zápisné a pravidelně platit členské příspěvky a podle svých sil a možností se podílet na činnosti klubu.

B. Člen vlastnící střelnou zbraň je povinen zachovávat platný zbrojní zákon.

C. Na všech akcích je člen povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů pořadatelů.

Čl. 2

Člen má zejména tato práva:

A. účastnit se jednání výroční a členské schůze a vystupovat na nich

B. účastnit se všech akcí pořádaných klubem

C. obdržet tiskové materiály určené pro členy klubu

Čl. 3

A. O sporech mezi členy rozhoduje rada. Člen, který nesouhlasí s rozhodnutím rady,má možnost se odvolat k členské schůzi.

V. Prostředky a majetek klubu

Čl. 1

A. Zdrojem majetku klubu jsou zejména členské příspěvky, dotace dary, subvence, dědictví a podobně.

B. Majetek klubu tvoří peněžní prostředky, dokumentační materiál a jiný majetek.

C. Hospodář klubu informuje pravidelně na každé schůzi o stavu peněžních prostředků.

D. Nejméně jednou do roka provede schůzi určená komise kontrolu hospodaření.

VI. Orgány klubu a jejich povinnosti

Čl. 1

A. Orgány klubu tvoří:

Výroční schůze

Členská schůze

Rada

Předseda rady

Člen rady

Člen

Čl. 2

A. Rada má nejméně tři členy, vždy však lichý počet, v jejím čele stojí předseda nebo místopředseda. Předsedu a místopředsedu volí výroční nebo členská schůze samostatným hlasováním. Ostatní členy rady navržené předsedou schvaluje členská schůze.

Čl. 3

Rada zejména:

A. Reprezentuje klub navenek a ve vztahu k třetím osobám

B. Informuje veřejnost o názorech a stanoviscích členů

C. Její členové svým podpisem stvrzují autenticitu klubových dokumentů

D. Řídí jednání výroční schůze a svolává ji

E. Zajišťuje chod klubu

Čl. 4

A. Výroční schůzi svolává rada jednou do roka, nejméně však jednou do dvou let.

B. Členská schůze může některé své pravomoci přenést na radu.

Čl. 5

A. Výroční schůze nebo členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů klubu. V případě menšího počtu přítomných je schůze způsobilá se usnášet po uplynutí jedné hodiny od zahájení. Rozhodování se děje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

VII. Závěrečná ustanovení

Čl. 1

A. Klub zaniká rozhodnutím výroční schůze. Rozhodování o zániku klubu se děje za plné účasti všech členů klubu. Pro zánik musí hlasovat všichni přítomní.

Čl. 2

A. Majetek klubu se v případě zániku rozděluje mezi jeho členy.

Čl. 3

A. Jednotlivé odstavce těchto stanov případně doplní prováděcí předpisy, které však nesmí být v rozporu se stanovami.

Tyto stanovy byly schváleny výroční schůzí dne 8. 10. 1993.

Program Klubu přátel Francouzské revoluce a Prvního císařství

Akční program klubu:

1. Klub sdružuje všechny příznivce Velké francouzské revoluce, myšlenek francouzských humanistů a osvícenců, a příznivce císaře Napoleona I. , bez rozdílu politické příslušnosti, vyznání nebo členství v jakékoliv organizaci.

2. Klub vychází z Deklarace práv člověka a občana, z myšlenek svobody, bratrství a rovnosti všech občanů, a usiluje o jejich naplnění. Znakem klubu je strom svobody jako symbol mravní i ekologické obrody.

3. Odmítáme všechny deformace a zkreslování historie, které v minulých desetiletích ovlivnily učebnice dějepisu i ediční plány nakladatelství. Budeme přispívat k pravdivému poznání historie, zejména let 1789 až 1815, a to bez jakéhokoliv ideologického nebo národnostního vlivu.

4. Klub organizuje mírové akce na významných bojištích k uctění památky všech padlých.

5. Pořádáme vzdělávací a kulturní akce za účasti odborníků a zájezdy s uměleckou a historickou tématikou.

6. Klub se snaží být informačním centrem s napojením na muzea a pracoviště historických věd, na mezinárodní organizace a sdružení uniformovaných skupin.